Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Inleiding Inleiding
Al enige tijd maken we gebruik van KerkTV. Voor het gebruik van KerkTV moeten we een zgn. streamprotocol hebben. Dit protocol heeft al eerder in de Ontmoeting gestaan. Onlangs hebben we het streamprotocol aangepast. Vandaar dat dit nogmaals in de Ontmoeting geplaatst wordt. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met de scriba (email: scriba@pgscheemda.nl).

Het doel van KerkTV
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet (meer) in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via KerkTV kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden (zogenaamde “live beelden”), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in de Ontmoeting.

Verantwoordelijkheid voor KerkTV
Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse activiteiten.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit protocol in acht genomen wordt.
De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan Dienstmeekijken.nl. De opnames van de kerkdiensten worden max. 2 weken bewaard en zijn tot die tijd benaderbaar via www.pgscheemda.nl
Het beamteam is verantwoordelijk voor de techniek en het operationele contact met Dienstmeekijken.nl.
De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (de gevolgen van) oneigenlijk gebruik van opnames, die via www.dienstmeekijken.nl beschikbaar zijn gesteld en daar, of op andere wijze zijn verkregen, waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via www.dienstmeekijken.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).

Persoonsbescherming
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van beeldopnames van diensten in de Ontmoeting. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de Ontmoeting bevinden tijdens een dienst.
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien is er een Europese regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens dient. Het gaat om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Ook geluids- en/of beeldopnames van kerkdiensten vallen daaronder. Dit geldt dus ook voor een voorganger, ambtsdragers en ook voor degene die de schriftlezing doet en bij voorbeden voor personen die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus zowel voor geluidsopnames, als voor KerkTV opnames.
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming dus een relevant onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken:
 
 1. Er is een zgn streamprotocol (hoe en van wie worden de opnames gemaakt) opgesteld.
 
 1. De gemeenteleden worden via het kerkblad en via de website www.pgscheemda.nl geïnformeerd over het bestaan van dit protocol.
 
Het streamprotocol Het streamprotocol
 Algemeen
 1. Er zijn drie camera’s opgesteld die gericht zijn op het liturgisch centrum. Daarbij is het zo dat (een deel van) de ruimte vóór het liturgisch centrum en de eerste twee rijen stoelen ook in beeld kunnen komen. Kerkgangers die tijdens de dienst niet in beeld willen komen kunnen voor een van de andere rijen kiezen.
 
 1. De kerkdiensten kunnen door gebruikers niet worden gedownload. Wil iemand toch een registratie van een kerkdienst bewaren, dan kan de beheerder op verzoek een download maken, dit kan tot uiterlijk 2 week na uitzending van de dienst.
 
 1. De preekvoorziener die verantwoordelijk is voor de invulling van de zondagse preekbeurten maakt bij de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar dat er beeldopnames van de kerkdienst gemaakt en gearchiveerd worden, en dat deze opnames via internet (www.dienstmeekijken.nl) uitgezonden worden waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.
 
 1. KerkTV is in principe beschikbaar voor iedereen. Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen toegang krijgen via een link die u vindt op www.pgscheemda.nl. U kunt hiervoor een PC, laptop, smartphone of tablet gebruiken.
 
 1. KerkTV biedt ook de mogelijkheid om digitale opnames te maken van bijzondere diensten zoals: trouw- en rouwdiensten.
 
 1. De registraties van de kerkdiensten worden na 2 diensten gewist. Als er bijzondere redenen voor zijn, kan de beheerder een dienst ook eerder wissen.
 
 1. Een exemplaar van deze regeling wordt in het kerkgebouw neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.


Afspraken ten aanzien van de opnames
 1. Ten aanzien van de opnames van de diensten gelden de volgende afspraken:
 2. De tijdsduur van de opgenomen dienst: van ten hoogste 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst tot ten hoogste 10 minuten na het einde van de dienst.
 
 1. De standaard camerapositie toont het gehele liturgisch centrum. Personen komen dan niet close-up in beeld. Als er geen ‘cameraman’ is, wordt de gehele dienst op deze manier geregistreerd, zonder close-ups.
 
 1. Close-up beelden van andere personen dan voorgangers, ambtsdragers en lectoren worden alleen gemaakt als de personen in kwestie daarmee instemmen.
 
 1. De mensen op de voorste rijen kunnen zichtbaar zijn.
 
 1. Bij doopdiensten wordt met de doopouders overlegd of het doopritueel close-up wordt geregistreerd of niet. Als de familie niet close-up in beeld wil, wordt de standaard camerapositie gebruikt.
 
 1. Bij avondmaalsvieringen wordt het begin van de lopende viering in beeld gebracht. Zodra de eerste personen de beker hebben genomen, komt er een neutraal beeld (bv. het kruis of de bloemen) totdat de lopende viering klaar is. Wie buiten beeld wil blijven, kan bij de lopende viering even wachten tot na de eerste circa 50 personen.
 
 1. Voor trouw- en rouwdiensten worden aparte afspraken gemaakt met de betrokkenen. Als een familie dat wil, kan zo’n dienst ook geregistreerd worden zodat iedereen die niet in dienst aanwezig is, de dienst toch kan meemaken.
 
 1. Als er tijdens de kerkdienst een koor of een andere groep musici niet in beeld gebracht wil worden, dan kan betreffende groep er voor kiezen zich buiten het liturgisch centrum op te stellen of dat er gedurende het optreden neutrale camerabeelden uitgezonden worden.
 
 1. Wie absoluut buiten beeld wil blijven, kan beter op de zitplaatsen onder het orgel gaan zitten en moet tijdens de diensten niet op het liturgisch centrum komen.
 
 1. Wilt u uw kind absoluut niet in beeld laten komen, laat dan uw kind niet naar voren gaan voor het ‘gesprek met de kinderen’, maar aansluiten bij de kinderen als ze na dat gesprek naar hun eigen ruimte lopen.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Oost-Groningen locatie Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Petrus
 
Laatste update 2 maart 2024
Zwerfafval opruimen *** Collecte 3 maart *** liturgie 3 maart
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Liturgie 3 maart vanuit de Ontmoeting

Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
klik hier om naar de online dienst te luisteren.

klik hier om de dienst live te bekijken.
Voorganger: Ds. Richard Offringa
Zondag Oculi 3e zondag  van de  40 dagen

Liturgie:
Lied 25a:1,2
Lied: Hoe kan er....
Lied 301k
Lied 561:1,2,4
Projectlied
Lied 831:1,2,3
Lied 187:1,2,3,4
Lied 536:1,4
Lied Jij mijn adem 26
Lied 431b
Schriftlezing:
Jeremia 26: 1-19
Johannes 2:13-22
Collecte zie homepage
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.